حباب بن منذر(قسمت پایانی)

در جنگ خیبر گرچه فتح نهایى بدست تواناى امیرمؤمنان (ع) انجام گرفت، ولى نقش حباب را در رشادت ها و دلاورى هایى که در این جنگ به منصه ظهور رساند نمى‌توان نادیده گرفت، از جمله قلعه صعب بن معاذ به دست او فتح شد و پرچم اسلام را در آن قلعه وی به اهتزاز درآورد. در همین جنگ حباب بن منذر به عنوان مشاور نظامی پیامبر (ص) عرض کرد: اى رسـول خـدا، یـهـودیـان درخـتـان خـرمـا را از فـرزنـدان نـورس خـود بـیـشـتـر دوسـت دارنـد، نخل هاى ایشان را قطع کن .پـیـامبر (ص) نیز دستور قطع درختان خرما را صادر، و مسلمانان نیز باشتاب به این کار مشغول شدند. هنگامى که رسول خدا (ص)به ناحیه شقّ کوچ نمود، اولین حصارى که پیامبر (ص) آن را مـحـاصـره فـرمـود حـصـار اُبـَىّ بـود. آن حـضـرت(ص) در قـلعـه اى کـه سـُمـران نـام داشـت اقـامـت فـرمـود، و در آنـجـا بـا اهـل حـصـار اُبـَىّ جـنـگ شـدیـدى در گـرفـت. مـردى از یـهـودیـان بـنـام غـزاّل از حـصـار بـیـرون آمـد و هـمـاورد خواست. حباب بن منذر به میدان او رفت و چند ضربه ردّ و بـدل کـردنـد آنـگـاه حـبـاب در یـکـى از حـمـلات خـود دسـت راسـت غـزاّل را از وسـط بـازویـش قطع کرد، بطورى که بازوى او با شمشیر بر زمین افتاد و بدون سلاح شد. غـزاّل به سوى حصار گریخت. حباب او را تعقیب کرد و پى پاشنه هاى او را زد، و چون غزاّل بر زمین افتاد، سرش را برید. حباب که ازسوى رسول خدا (ص)پرچمدار جنگ بود، تا آنجا که پرچم در دست او قـرار داشـت ، تـوانـسـت از خود استقامت و پایمردى نشان دهد، و نیروهاى اسلام رابه پیروزى بـرسـانـد. هر چند که در این واقعه فتح نهایى به دست تواناى امیر مؤ منان على (ع)انـجـام گرفت

در جنگ حنین نیز، پرچم خزرج از سوى رسول خدا (ص) به حباب واگذار شد.

پس از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) حباب بن منذر از مدافعان جدی ولایت بود و در این راه پافشاری و اصرار فراوانی از خود نشان داد، و آن دسته از انصار را که با ابوبکر بیعت نمودند مورد سرزنش و انتقاد شدید خود قرار داد. حتی کار حباب به مشاجره و درگیرى لفظى با گردانندگان سقیفه، بخصوص شخص عمر انجامید و مبغوض دستگاه خلافت شد.

سرانجام آن مرد بزرگ در سال بیست هجرى در زمان خلیفه دوم بدرود حیات گفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *